Opleiding referentiepersoon 2018 - Brugge (VOLZET)

Algemene info

Locatie: Brugge,Provinciehuis Boeverbos

16/01/2018 09:30 - 05/06/2018 16:30

Brochure referentiepersoon dementie 2018

In 2018 organiseert het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in nauwe samenwerking met de collega’s uit de regionale centra vier opleidingen tot referentiepersoon dementie. 

Per opleiding kunnen maximum 22 personen deelnemen.

Zowel medewerkers uit de residentiële zorg, gezinszorg, ziekenfondsen en andere thuiszorgorganisaties kunnen hieraan deelnemen. De inhoud is afgestemd op alle doelgroepen.

Wat is een referentiepersoon dementie
Een referentiepersoon dementie is een professionele hulpverlener in de zorgsector die zich engageert om in de eigen werksetting de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen. Referentiepersonen zijn de ambassadeur van personen met dementie in hun organisatie.

Referentiepersonen nemen vakinhoudelijk leiderschap rond dementie op zich:

 • ondersteunend, adviserend en coachend tegenover collega’s
 • adviserend tegenover de organisatie rond het ontwikkelen van goede dementiezorg

 

Inschrijvingsvoorwaarden

Van de cursist verwachten we:

 • een uitgesproken motivatie om deze intensieve opleiding te volgen
 • een duidelijk engagement om de uitdaging als referentiepersoon dementie ten volle aan te gaan
 • voldoende ervaring en competenties  in het begeleiden van en de zorg voor personen met dementie.

Van leidinggeven en directie van de voorziening  verwachten we dat:

 • de cursisten de functie van referentiepersoon dementie na afloop van de opleiding kunnen opnemen en de nodige experimenteerruimte krijgen
 • een passende functieomschrijving opgemaakt wordt
 • de referentiepersoon dementie een duidelijke plaats krijgt in het organogram
 • de nodige randvoorwaarden gecreëerd worden voor het maximaal slagen van de functie.


Inschrijvingsprocedure

 • Stap 1: Je vult eerst het aanmeldingsformulier (via tabblad ‘aanmelden’) volledig in. Op basis van dit aanmeldingsformulier beoordelen wij je aanvraag tot deelname. Je ontvangt binnen de 10 werkdagen ons antwoord.
 • Stap 2: Samen met ons akkoord tot deelname, ontvang je via mail van ons de inschrijvingslink.  Inschrijven kan tot maximum 1 maand na het ontvangen van de link. Ben je dan niet ingeschreven, stellen we je plaats terug open voor andere kandidaten. Je bent dan niet meer zeker van een plaats  in de opleiding.
 • Stap 3: Met je inschrijving verbind je je tot het betalen van het inschrijvingsgeld.  Als je je inschrijft, ontvang je bij je bevestigingsmail automatisch ook de factuur.  Heb je de factuur niet ontvangen? Controleer dan eerst even je map met spammails. Bij laattijdige betaling van de factuur, behouden wij ons het recht jouw plaats terug open te stellen voor andere kandidaten.
  Let op: niet betaling ≠ annulatie !

 

Praktische afspraken

1. Kostprijs
De prijs voor de cursus bedraagt 1195 euro (inclusief hand-outs, broodjeslunch, koffie/thee en water). Het handboek ‘Dementie: van begrijpen naar begeleiden’ is ook inbegrepen in deze prijs.

2. Lestijden
Van 9.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 16.30u

3. Afwezigheid en ziekte
Afwezigheid is enkel gewettigd als een schriftelijk bewijs bezorgd wordt aan het secretariaat van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw. Om het getuigschrift te kunnen ontvangen, mag je niet meer dan 1 dag gewettigd afwezig zijn. Als je ongewettigd afwezig bent geweest, ontvang je geen getuigschrift.  Bij eventuele langdurig onvoorziene afwezigheden, bekijken we steeds welke oplossing op maat geboden kan worden.

4. Annulatie
Je kan je inschrijving voor de opleiding tot uiterlijk 1 december 2017 annuleren per e-mail. De volledige som met afhouding van 100 euro voor administratie- en verwerkingskosten, wordt teruggestort.  Annuleer je later dan 1 december, is er geen terugbetaling meer van het betaalde cursusgeld.

Let op: niet betaling ≠ annulatie!

 

5. Educatief verlof
De opleiding tot referentiepersoon dementie wordt erkend voor betaald educatief verlof. Educatief verlof is een individueel vormingsverlof dat je recht geeft op afwezigheid op het werk om erkende opleidingen te volgen met behoud van loon. Het stelsel van educatief verlof is niet overal van toepassing. Bespreek zeker eerst met je werkgever of je dit attest kan aanvragen. De werkgever moet altijd akkoord gaan met de planning van je educatief verlof. Op het inschrijvingsformulier kan je aanduiden of je al dan niet een attest educatief verlof wil ontvangen.

Programma en leerdoelstellingen

Inhoud en doelstellingen van de opleiding tot referentiepersoon dementie

De opleiding tot referentiepersoon dementie bereid je voor op het uitoefenen van de functie. In de opleiding dragen we bij aan:

 • het verhogen van je inzicht in dementie (oorzaken, diagnostiek, beleving …..)
 • het verhogen van je inzicht in de begeleiding van en zorg voor personen met dementie en hun omgeving
 • het aanscherpen van je competenties in de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie
 • de voorbereiding tot het opnemen van vakinhoudelijk of inspirerend leiderschap.

 De opleiding heeft 66 opleidingsuren, die we spreiden over 11 dagen.


25/1/18 -  Dag 1 | Uitgebreide kennismaking en situering van de opleiding

Op de eerste dag maken we uitgebreid kennis met elkaar, elkaars werkplek en de verwachtingen naar de opleiding toe. We verkennen de functie referentiepersoon dementie en wat jullie motivatie is om deze functie op te nemen. Van daaruit blikken we vooruit naar de volledige opleiding. 

Je maakt ook kennis met de werking van de expertisecentra dementie en leert heel wat interessant documentatiemateriaal kennen.

Leerdoelstellingen

 • De cursist krijgt zicht op de eigen motivatie die zal helpen om het geleerde te implementeren op de werkplek (cfr. Leren is betekenisvol, doelgericht en zelfgestuurd) .
 • De cursist weet waar doelgericht informatie en advies in te winnen over het thema dementie.
 • De cursist bouwt het netwerk met medecursisten op waardoor het sociaal leren bevorderd wordt.
 • De cursist krijgt inzicht in de functie, positie en mogelijke taken van een referentiepersoon dementie.

 

16/1/18 - Dag 2 | Medische aspecten van dementie
Deze dag benadert het ziektebeeld dementie vanuit medisch oogpunt. Een arts geeft je de nodige medische inzichten mee om zinvol en met kennis van zaken over dementie te kunnen spreken.

We staan stil bij:

> het onderscheid ziekte en syndroom, prevalentie, oorzaken en vormen van dementie
> de werking van het geheugen
> diagnose
> medicamenteuze mogelijkheden en beperkingen
> toekomstperspectieven.

Leerdoelstellingen

 • De cursist onderscheidt de begrippen syndroom, symptoom en ziekte. 
 • De cursist heeft basisinzicht in de belangrijkste oorzaken en corresponderend klinisch beeld van dementie.
 • De cursist heeft inzicht in het ziektebeeld dementie : symptomen en evolutie van de verschillende vormen van dementie. 
 • De cursist onderscheidt ziektesymptomen van copinggedrag en normaal gedrag van ziektesymptoom. 
 • De cursist heeft inzicht in het belang van een tijdige diagnose.
 • De cursist beseft het belang van een klimaat van bespreekbaarheid.


25/1/18 -  Dag 3 | De belevingswereld van de persoon met dementie

Dementie is ingrijpend. De moeilijkheden van het geheugen, de taal en gedragscontrole roepen onvermijdelijk gevoelens van angst, machteloosheid, verdriet en schaamte op. Deze verlies-ervaringen mogen echter niet verhullen dat mensen nog veel mogelijkheden hebben tot het ervaren van levenskwaliteit. Wel verandert de manier waarop de persoon zich tot zijn omgeving verhoudt. Dit zo goed mogelijk van binnenuit begrijpen vormt een belangrijke basis voor een optimale afstemming tussen hulpverlener en de persoon met dementie waardoor de persoon met dementie zich beter en sterker kan voelen.

Op deze dag proberen we voeling te krijgen met de beleving van de persoon met dementie doorheen het ziekteproces. Naast het aanbieden van enkele theoretische handvaten, gaan we aan de slag met concrete oefeningen, beeldmateriaal en casuïstiek.

Leerdoelstellingen

 • De cursist heeft inzicht in de beleving en de verwerkingsprocessen van de personen met dementie. 
 • Cursist kent de belevingsbeelden van Cora van der Kooij en kan deze situeren.
 • Cursist kent de psychische basisbehoeften volgens Kitwood en begrijpt dat deze bij mensen met dementie niet anders zijn dan bij andere mensen. 
 • Cursist heeft besef van de grote verscheidenheid aan ervaringen en coping bij mensen met beginnende dementie (hoe omgegaan wordt met het verlies van cognitieve vaardigheden, verwoorden van de eigen ervaringen ….).
 • Cursist vergroot zijn empathisch vermogen ten aanzien van de persoon met dementie.
 • Cursist wordt zich bewust van zijn eigen persoonsversterkend/persoonsondermijnend handelen.
 • Cursist kan het vermogen tot persoonsversterkend handelen bij de collega's/ medewerkers vergroten.

 

30/1/18 - Dag 4 | Communicatie met personen met dementie
Tijdens deze dag staan we stil bij een aantal methodieken die ons helpen in de afstemming met de persoon met dementie en zijn omgeving. We belichten het belang van het contactritueel en het zoekend reageren. We onderzoeken de meerwaarde van het belevingsgericht gesprek en oefenen deze methodieken in.

Leerdoelstellingen

 • De cursist begrijpt dat praten over dementie met de persoon zelf heel waardevol kan zijn en is gesensibiliseerd om de persoon met dementie de kans te geven zijn ervaringen te verwoorden. 
 • De cursist is zich bewust van het belang van de basisregels in de omgang met personen met dementie.
 • De cursist stelt zich zoekend reagerend op. De cursist heeft inzicht in het zoekend reageren op basis van het schema van Cora van der Kooij en kan dit schema toepassen. 
 • De cursist is zich bewust van het belang van het contactritueel.
 • Cursist is zich ervan bewust dat een goede communicatie veel moeilijk hanteerbaar gedrag kan voorkomen.


6/2/18 - Dag 5 | Inzicht in veranderend gedrag

Eén van de meest belastende factoren in begeleiding en zorg voor personen met dementie is het veranderend gedrag.

Op deze dag:
>  gaan we op zoek naar mogelijke oorzaken van dit ‘nieuwe gedrag’
> staan we stil bij de gevolgen op onszelf als hulpverlener
> reiken we een stappenplan aan dat ons kan helpen in de benadering van dit gedrag
> en onderzoeken we hoe we preventief en anticiperend kunnen handelen.

Leerdoelstellingen

 • De cursist krijgt inzicht in factoren die mogelijk aan de basis liggen van veranderend gedrag bij personen met dementie en leert hoe ermee om te gaan. 
 • Cursist beseft hoe veranderend gedrag bij elke persoon op een unieke manier tot stand komt en dat betekenis ervan sterk persoonsgebonden is. 
 • Cursist kan veranderend gedrag methodisch analyseren. 
 • Cursist ervaart de kracht van reflecteren en praten met collega’s over mogelijkheden en moeilijkheden in de omgang met personen met dementie.
 • Cursist kan een meer actieve en gerichte bijdrage leveren tijdens formeel en informeel overleg.
 • Cursist kan in zijn coachende gesprekken met mantelzorgers en medewerkers gerichte vragen stellen die betrokkene helpen de betekenis van het veranderend gedrag te begrijpen en de implicaties voor het eigen handelen te zien.

 

20/2/18 - Dag 6 | Beleving van de naaste omgeving
Dementie is ingrijpend voor alle betrokkenen en moet je dus samen dragen. Het veronderstelt zorg voor het evenwicht in de relationele zorgdriehoek tussen de persoon met dementie, zijn familieleden en mantelzorger(s) en de professionele hulpverleners.

Op deze dag:
> verkennen we hoe familieleden het ziekteproces ervaren
> leren we dat eigen achtergrond en gevoeligheden bepalend kunnen zijn voor onze manier van omgaan met de persoon met dementie en hoe bewustwording ervan ons kan helpen beter aan te sluiten bij wat de persoon en zijn mantelzorger (s) precies nodig hebben
> gaan we na hoe we de draagkracht van de mantelzorgers kunnen versterken
> en staan stil bij de waarde van ondersteunende methodieken zoals familiegroepen, psycho-educatie …

Leerdoelstellingen

 • De cursist leert op een belevingsgerichte manier communiceren met de naaste omgeving van de persoon met dementie.
 • Cursist bevordert het vermogen tot persoonsversterkend handelen door de mantelzorger. 
 • Cursist wordt zich bewust van het belang van en de grote verschillen in bespreekbaarheid van dementie al naargelang de persoon. Cursist neemt deze bespreekbaarheid als thema mee in gesprekken met collega’s. 
 • Cursist wordt zich meer bewust van hoe de eigen communicatiestijl bespreekbaarheid bevordert of belemmert. 
 • Cursist is zich bewust van de mogelijke impact van de langdurige zorg op de mantelzorger en herkent signalen van overbelasting.
 • Cursist heeft inzicht in factoren die draagkracht/draaglast kunnen beïnvloeden.

 

13/3/18 - Dag 7 | De functie referentiepersoon dementie waarmaken
Op deze dag zetten we de dementiespecifieke inhoud even op de achtergrond. We gaan aan de slag met onszelf in de rol van referentiepersoon dementie. Samen zoeken we naar antwoorden en invalshoeken.

> Hoe kan je je team en je organisatie ondersteunen naar een nog hogere kwaliteit van zorg voor de personen met dementie en hun omgeving?
> Welke factoren in jouw organisatie beïnvloeden je slagkracht?

Leerdoelstellingen

 • De cursist kent de vier leerstijlen van Kolb en kent zijn eigen leerstijl. 
 • De cursist is zich bewust van het belang van een heldere visie. 
 • De cursist heeft zicht op de mogelijke taken van een referentiepersoon dementie. 
 • De cursist weet hoe hij de betrokkenheid van de medewerkers kan verhogen en kan dit toepassen. 
 • De cursist kan op een passende wijze feedback geven en ontvangen.
 • De cursist leert op gepaste wijze om te gaan met weerstand

 

20/3/18 - Dag 8 | Sociale kaart en juridische aspecten
Sociale kaart
De veelzijdigheid van dementie leidt onvermijdelijk tot een veelzijdigheid van zorgvormen: het woonzorgcentrum met zijn mogelijkheden tot geriatrisch dagziekenhuis, de geheugenrevalidatie, de thuiszorgorganisaties, respijtzorg …. Ook maatschappelijk is het zorg- en begeleidingslandschap in beweging, denk maar aan initiatieven zoals dementievriendelijke gemeenten en de bewegingen rond de eerstelijnszorg en chronische zorg in Vlaanderen.

We beschrijven enkele boeiende, innoverende en inspirerende initiatieven in binnen- en buitenland en bespreken het Vlaamse dementieplan en zijn betekenis voor het zorglandschap. Aan de hand van  een casus kijken we naar de tegemoetkomingen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Tot slot staan we even stil bij mogelijke scenario’s voor toekomstige dementiezorg.

Juridische aspecten
Een jurist licht de beschermingsstatuten toe en neemt de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de hulpverlener en de wettelijke omkadering rond o.a. gedwongen opname, euthanasie volmachten en de problematiek van rijden en dementie onder de loep.

We leren vanuit het standpunt van de wetgever kijken naar ons handelen als hulpverlener ten aanzien van de persoon met dementie.

Leerdoelstellingen

 • De cursist kent de informatiebronnen over dementie, mogelijkheden tot ondersteunend contact met lotgenoten en zorgondersteunende zorgvormen. 
 • De cursist heeft zicht op de mogelijke meerwaarde van de familiegroepen van de Alzheimer Liga Vlaanderen en de praatcafés dementie. 
 • De cursist kent de vier grote pijlers van het zorgpad dementie. 
 • De cursist kent het verschil tussen een medische diagnose en een zorgdiagnose en kan dit verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. 
 • De cursist heeft zicht op de beschermingsstatuten die van toepassing kunnen zijn in de zorg voor personen met dementie.
 • De cursist kent de rechten van de patiënt en kan deze betrekken op personen met dementie en hun specifieke zorgvraag.

 

27/3/18 - Dag 9 | Ethisch raamwerk
Vaak worden we in de zorg en omgang met personen met dementie geconfronteerd met ethische kwesties en vragen waarop geen éénduidige oplossing of antwoord gegeven kan worden.

We willen niet zomaar overgaan tot fixatie, kunstmatige voedsel- en vochttoediening, medicatie,  verbod op autorijden …..  De botsing van waarden, soms ook samenhangend met verschillende mensvisies, zet ons aan tot overleg om tot consensus te komen over de meest wenselijke beslissing. Een beslissing die het beste de menselijke waardigheid respecteert.

We bespreken we een werkmodel om met ethische vragen om te gaan. De patiëntenrechten worden ook binnen dit kader geschetst. Het gegeven van vroegtijdige zorgplanning komt hierin ook aan bod.

Leerdoelstellingen

 • De cursist heeft weet van de verschillende ethische vragen waarmee zorg voor personen met dementie gepaard kan gaan en kan deelnemen aan een ethisch overleg vanuit een concreet werkmodel. 
 • De cursist kent de taken van de ethiek en kan deze toepassen. 
 • De cursist weet op een ethische manier om te gaan met en te communiceren over alle aspecten die te maken hebben met een waardig levenseinde.


19/4/17 - Dag 10 | Inspiratiedag
De voorlaatste dag van de opleiding brengt alle cursisten samen op een centrale plaats. Deze dag heeft tot doel jullie te inspireren en meer zicht te laten krijgen op de kansen en knelpunten van een referentiepersoon. We creëren kansen tot ontmoeting en netwerking en laten jullie kennismaken met inspirerende projecten.


5/6/18 -  Dag 11 | Examen en afsluiting

In de voormiddag leggen jullie het schriftelijk examen af, noodzakelijk voor het behalen van het getuigschrift.  In de namiddag proberen we jullie een laatste keer te inspireren en sluiten de opleiding af met een hapje en drankje.

Wegbeschrijving

Cursuslocatie

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold III-laan 41 8200 Brugge (Sint-Andries) t 050 40 31 11 Met het openbaar vervoer

Station van Brugge op 3 km. Vanaf het station vlotte busverbinding om de 10 minuten. Volgende buslijnen hebben een halte te 'Boeverbos': lijn 5: Centrum - Station - Sint-Andries (Hermitage) lijn 15: Centrum - Station - Sint-Andries (De Prange) lijn 52: Brugge -Gistel - Oostende lijn 53: Brugge - Jabbeke lijn 55: Brugge - Leke De bussen vertrekken aan de hoofduitgang van het station. De halte Boeverbos is gelegen aan de Gistelsesteenweg (nadat u de warenhuizen GB, Brico en Colruyt voorbij bent). Tegenover de bushalte ligt een park; ga de dreef in die naar dit park leidt en op wandelafstand ziet u het provinciehuis Boeverbos. Om van het Provinciehuis Boeverbos terug te keren naar het station, afstappen aan de achterzijde van het station.

Met de wagen

Vanaf de autosnelweg E40 (zowel richting kust als Brussel): Afrit 8 richting Brugge - Zeebrugge. Volg de Expressweg N31, Na de 2e lichten neem je de rechtse afslag (Jan Breydel station staat aangeduid).  Aan de rotonde neemt u de 4e afslag (Jan Breydel Stadion).  Aan de lichten rijdt u opnieuw rechtdoor; het Provinciehuis Boeverbos bevindt na enkele honderden meters aan de rechterkant.

Wij raden u aan om uw wagen op Parking 03 te parkeren. Deze gratis parking bevindt zich aan de overkant van het provinciehuis Boeverbos, naast de Bowling Stones. Op het einde van de parking is een wandelpad naar het provinciehuis, op 5 minuten wandelafstand. U wandelt richting fonteinen en volgt de bordjes ‘ingang bezoekers’, daar is de hoofdingang van het gebouw. Gelieve u aan te melden aan de onthaalbalie, daar wordt u naar de juiste locatie doorverwezen.


     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


Login

Registreren

Wachtwoord vergeten?